Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

CPV:
45.00.00.00 - 7; 45.21.00.00 - 2; 45.10.00.00 - 8; 45.23.20.00 - 2; 45.30.00.00 - 0; 45.31.12.00 - 2; 45.31.31.00 - 5; 45.40.00.00 - 1; 45.33.20.00 - 3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć :
a ) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż - 400 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową.

b) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1000000,00 PLN.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykaz wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy budynków użyteczności publicznej, której wartość wynosiła minimum 700 000,00 zł brutto dla każdej z robót.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
b) Wykaz osób,
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności ogólno budowlanej,
- Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji elektrycznych,
- Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji wod.kan i wentylacji,

Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie :
- elektryk - 2 osoby,
- hydraulik - 2 osoby,
- posadzkarz - 2 osoby,
- murarz, malarz - 2 osoby
- zespół do montażu windy - 2 osoby.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.


Termin realizacji:
rozpoczęcie - maj - 2017 r.
- zakończenie - 30-11-2017 r .


Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
w sekretariacie - pok. 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2017-04-19 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2017-04-19 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
Sala konferencyjna - pok. 10


Kryteria wyboru:
1) cena - 60 %.
2) termin wykonania - 20%
3) okres gwarancji/rękojmi - 10 %
4) doświadczenie kierownika budowy - 10 %


Wadium:
27 000,00 zł

Uwagi:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Paweł Kloczkowski - inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie tel. (41) 37 43 225,

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2017 r pod numerem 58206-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ STĄPORKÓW 2017 - budynek UM Stąporków (562kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
HARMONOGRAM 2017-budynek UM Stąporków (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie budynek urzedu (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt (24.5MB) Zapisz dokument  
Przedmiary (369.4kB) Zapisz dokument  
SSTWiORB (865.8kB) Zapisz dokument  
Projekt - wersja zip (24.5MB) Zapisz dokument  
Przedmiary - wersja zip (369.4kB) Zapisz dokument  
SSTWiORB - wersja zip (865.8kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 (497.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści Siwz - Przedmiar-przebudowa UM (122.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Elewacja wschodnia i zachodnia (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Szyb windy (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Rzut II piętra (408.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Zestawienie stolarki (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Rzut parteru (403.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ - Rzut I piętra (408.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawidomienie o uniewaznieniu postepowania (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-04-04 14:25:21
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-04-04 15:28:51
Ostatnia zmiana:2017-04-21 11:03:10
Ilość wyświetleń:350

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij