Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Nadzór inwestorski nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Stąporkowie"

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a


Tytuł przetargu:
Nadzór inwestorski nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Stąporkowie


CPV:
71520000-9; 71541000-2; 71540000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.2.2 braku podstaw wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych
9.3 Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach - załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania. Zamawiający dopuszcza zamiast załączników o których mowa powyżej złożenie oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - dalej JEDZ, jeżeli będzie zawierało pełne dane informacyjne o wykonawcy oraz pełne informacje w zakresie wymaganym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ lub oświadczeniach wykonawcy stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;
c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;
a) wykonanych usług
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi i w ramach każdej z nich pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków. Wartość każdej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich lub wykonanych robót wynosiła minimum 5 000 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami;

Koordynator - wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:
wykształcenie wyższe techniczne;
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w tym co najmniej zarządzanie jedną (od rozpoczęcia do zakończenia robót) budową związaną z budową/ rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wielkości oczyszczania odpowiadającej minimum RLM =7500 MR, przepustowość oczyszczalni -Qdmaxd=2000m3/d. o wartości minimum 10 000 000,00 zł

Inspektor nadzoru robót sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej. Doświadczenie to winno obejmować nadzór lub kierowanie budową jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wielkości oczyszczania odpowiadającej minimum RLM =7500 MR, przepustowość oczyszczalni -Qdmaxd=2000m3/d. i wartości robót minimum 8 000 000,00 zł,

Inspektor nadzoru robót budowlanych - wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy/robót budowlanych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wartości robót minimum 8 000 000,00 zł,
Inspektor nadzoru robót elektrycznych- wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót elektrycznych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wartości robót minimum 8 000 000,00 zł,

Inspektor nadzoru robót drogowych- wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót drogowych na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z budową/rozbudową dróg i infrastruktury towarzyszącej o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł,


Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie wymienionych funkcji technicznych przez jedną osobę z zastrzeżeniem, że wymagane jest dysponowanie zespołem co najmniej dwóch osób spełniających opisane warunki.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. usługą pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

Uwaga nr 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot;
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie;
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w pkt. b) jest : oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio oświadczenie, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
9.6.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
9.6.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.
9.6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9.7 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonych oświadczeniach.

9.8 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót).


Termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego - czas realizacji 18 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul.Marszałka Jozefa Piłsudskiego 132A
w sekretariacie - pok. 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2017-03-17 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2017-03-17 godz: 10:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
Cena brutto - 60%

Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektorów branżystów (dwóch lub jednego jeżeli funkcje obie spełnia jeden)
Uwaga: do punktacji inspektor branżowy robót sanitarnych nie będzie zaliczony jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, że będzie dysponował koordynatorem - 19%

Doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji - 21%


Wadium:
5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych)

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
- Renata Sidor: 41 3743223
- Alojzy Jakóbik: 606 206 214
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2017 r pod numerem 37800-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (376.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_1_Formularz_oferty (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2_szczeg - éowy_opis_przedmiotu (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3_oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5_grupa kapita Ôöť-Öowa (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_6_Wykaz_osob (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_7_Wykaz_uslug (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_8_Wz -r_umowy (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 oswiadczenie-o-niezaleganiu (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja dla wykonawców 1 (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_6_Wykaz_uslug - modyfikacja z dnia 08.03.2017 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_7_Wykaz_osob - modyfikacja z dnia 08.03.2017 (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dla wykonawców 2 (249.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z otwarcia ofert (244.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (265.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-03-07 10:04:23
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-03-07 11:43:36
Ostatnia zmiana:2017-04-04 15:14:50
Ilość wyświetleń:1597

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij