Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę dróg gminnych w Starym Grzybowie, na odcinku Gustawów-Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017 "

Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
"Przebudowa dróg gminnych w Starym Grzybowie, na odcinku Gustawów-Luta II i przez wieś Luta II 2016-2017 "

CPV:
45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.33.00-2, 45.23.32.53-7, 45.23.31.20-6,45.11.11.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć :
a)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż - 300 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości dla każdej części.

b)potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1000000,00 PLN. dla części A, dla części B oraz części AiB.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykaz wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy drogi/dróg, której wartość wynosiła minimum 1 000 000,00 zł brutto dla każdej części.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . Jeżeli wymagane wartości usługi w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
b) Wykaz osób,
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
" Kierownikiem robót sprawującym jednocześnie funkcję Kierownika Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,
Osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie :
-operator koparki,
- operator rozkładarki mas bitumicznych,
- operator walca
- pracownik drogowy -3 osoby

W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.


Termin realizacji:
zakończenie - 30-09-2017 r .

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Nowak

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul.Marszałka Jozefa Piłsudskiego 132A
w sekretariacie - pok. 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2017-02-24 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2017-02-24 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
1) cena - 60 %.
2) termin wykonania - 10%
3) okres gwarancji/rękojmi - 10 %
4) doświadczenie kierownika budowy - 20 %


Wadium:
część A 16 000,00 zł, część B 18 000,00 zł

Uwagi:
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
-Elżbieta Nowak- inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie tel. (41) 37 43 225,

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017 r pod numerem 22442-2017


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ DROGI STĄPORKÓW 2017 (003) (767.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacje techniczne, SST, przedmiary (26.4MB) Zapisz dokument  
HARMONOGRAM 2017 (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia treści SIWZ (247.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Nowy druk oferty (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (411kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (612.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Nowak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2017-02-09 12:57:16
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2017-02-09 14:50:25
Ostatnia zmiana:2017-03-15 13:24:15
Ilość wyświetleń:1095

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij