Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 0437T ul. Kielecka w miejscowości Odrowąż gmina Stąporków"

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
Adres i siedziba:
ul. Piłsudskiego 132A,
26 - 220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 0437T ul. Kielecka w miejscowości Odrowąż gmina Stąporków

CPV:
CPV 45 00 00 00-7, CPV 45 23 20 00-2, CPV 45 23 21 50-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Rozdz. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie (sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne) lub bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;
Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie winni spełniać każdy z ww. warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2.Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w rozdziale 8 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
4.Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie.
5.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.


Termin realizacji:
do 31 października 2016r

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Oferty można składać do:
2016-08-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-08-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena 90%
Okres gwarancji 10%


Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Łysiak Kowalczyk tel. (041) 37 41 241
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016 r. pod numerem 156821-2016


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (278.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja (220.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_1_SIWZ-Wzor_oferty (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2_SIWZ-oswiadczenie (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_3_SIWZ-Wykaz_osob (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4_SIWZ-oswiadczenie_brak_podstaw_do_wykluczenia (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5_SIWZ-lista_grupa_kapitalowa (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_6_SIWZ-Przedmiar_robot (373.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_8_SIWZ-Dokumentacja_projektowa.zip (24.7MB) Zapisz dokument  
Zal_nr_8_SIWZ-Dokumentacja_projektowa.zip (24.8MB) Zapisz dokument  
Zal_nr_9_SIWZ-STWiOR (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa sieci wodociągowej w Odrowążu (456kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2016-07-26 12:55:14
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2016-07-26 14:44:39
Ostatnia zmiana:2016-08-24 09:35:14
Ilość wyświetleń:1201

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij