Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: "Budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie"

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
Adres: 26 - 220 Stąporków,


Tytuł przetargu:
Budowa - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal socjalny przy Placu Wolności Nr 7/10 i Nr 7/11 w Stąporkowie

CPV:
45.26.27.00 - 8, 45.33.00.00 - 9, 45.33.11.00 - 7, 45.33.12.10 - 1, 45.31.00.00 - 3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1.Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy -Pzp, dotyczące:

a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku; Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. a) niniejszej SIWZ

b/ posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowalne z zakresu: budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości robót nie mniej niż 200.000,00 brutto

przedkładane dokumenty potwierdzające powinny zawierać, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:

1/ wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą:
2/ wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3/ wskazanie zakresu robót,
4/ wskazanie wartości robót,
5/ wskazanie daty wykonania ( rozpoczęcia i zakończenia),
6/ wskazanie miejsca wykonania,
7/ opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt.2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt.2 litera a) i b) niniejszej SIWZ.

c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. A) niniejszej SIWZ;

d/ dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności : konstrukcje budowlane,,
- minimum jedna osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych,
- minimum jedną osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. a) i c) niniejszej SIWZ.
e/ sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. a) niniejszej SIWZ.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
a/ w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - dokumentów o których mowa w rozdz. IX pkt.2

b/ pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji ( wzór zał. nr 7)
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem. Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

c/ spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt. 3 lit. a) i b) niniejszej SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.

3. Zamawiający odrzuci ofertę , jeśli:
1/ jest niezgodna z ustawą,
2/ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3,
3/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6/ zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7/ wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ;
8/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


Termin realizacji:
30 listopada 2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Sekretariat
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132 A,
26 - 220 Stąporków


Oferty można składać do:
2016-08-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-08-08 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
sala konferencyjna
Gmina Stąporków,
ul. Piłsudskiego 132 A,
26 - 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Okres gwarancji - 10 %


Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :Zdzisława Bartosińska tel./41/374 32 25

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2016 r. pod numerem 147899-2016


Firmy uczestniczące

Załączniki

aneks elektryka (1.1MB) Zapisz dokument  
dokumentacja (3.6MB) Zapisz dokument  
ogloszenie-bzp (593.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plac wolności socjale przedmiary (831.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plac Wolności Socjale_przedmiar-elektryka (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar kolizja (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyik.Istotn.Warunk.Zam.Plac Wolności lokale socjalne (84kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa - zmiana użytkowania lokalu użytkowego na socjalny przy Placu Wolności (548.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2016-07-21 11:33:56
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2016-07-21 12:36:11
Ostatnia zmiana:2016-08-24 10:58:38
Ilość wyświetleń:925

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij