Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Smarków.

Zamawiający:
Gmina Stąporków , ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smarków

CPV:
45.00.00.00-7, 45.23.20.00-2, 45.23.21.50-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przewiertem sterowanym minimum 0,500 km o wartości minimum 800 00,00 złotych, zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3) wskazanie zakresu robót,
4) wskazanie wartości robót,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
6) wskazanie miejsca wykonania,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w niniejszej siwz; ( Załącznik nr 10)
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22,ust 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w siwz
b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji (wzór zał. Nr 11) Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia
a) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w niniejszej siwz.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie (sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne) lub bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;
Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wymagane dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie winni spełniać każdy z ww. warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2.Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w rozdziale 8 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
4.Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie.
5.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.


Termin realizacji:
30 wrzesień 2016r .

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220Stąporków


Oferty można składać do:
2016-07-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-07-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
1 - Cena - 90
2 - Okrs gwarancji - 10


Wadium:
8 000,00

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Łysiak-Kowalczyk tel. (041) 37 41 241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2016 r. pod numerem 115921 - 2016


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (294kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr 10_Wykaz wykonywanych robót (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr 11 _Pisemne zobowiązanie (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_1_SIWZ-Wzor_oferty (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2_SIWZ-oswiadczenie (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_3_SIWZ-Wykaz_osob (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4_SIWZ-oswiadczenie_brak_podstaw_do_wykluczenia (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5_SIWZ-lista_grupa_kapitalowa (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (820.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_8_SIWZ-Dokumentacja_projektowa (6.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 9 STWIOR (517.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana treści SIWZ (466.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o otwarciu ofert (174.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (427.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2016-07-01 15:15:15
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2016-07-01 15:28:32
Ostatnia zmiana:2016-07-27 12:44:25
Ilość wyświetleń:818

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij