Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2016/2017, w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej, poprzez zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia"

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2016/2017, w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej, poprzez zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

CPV:
60.10.00.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca winien posiadać:
-certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób,
-licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób-autobusem

b)Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem i wartościom przedmiotowi zamówienia, obejmującą dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł każda,
c) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać się zespołem osób zapewniającym obsługę autobusów w liczbie minimum 10 osób uprawnionych do prowadzenia pojazdów posiadających odpowiednią kategorię prawa jazdy.
d) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać że dysponuje narzędziami /urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności:
autobusami w liczbie minimum 10 wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów
w przewozach pasażerskich.

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
od 01.09.2016 roku do 30.06.2017r.

Osoba odpowiedzialna:
Lidia Garbacz

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Zespołu Obsługi Szkół w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków, pok. nr 16.

Oferty można składać do:
2016-06-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-06-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków

Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto - znaczenie 90 %
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii-
znaczenie 10 %


Wadium:
12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 zł

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
- Małgorzata Łysiak Kowalczyk - tel. (41) 37-41-241;
Informacje można uzyskać w godzinach pracy od 7.30 do 15.00

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2016 r. pod numerem 97023 - 2016


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz (288.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Trasy (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 - Cennik (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (688kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Michał Kozakiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2016-06-21 15:12:36
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2016-06-21 15:27:04
Ostatnia zmiana:2016-07-12 12:04:58
Ilość wyświetleń:1004

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij