Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szałas"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szałas

CPV:
45233000-9 45100000-8
45111200-0


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie dróg o wartości robót nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Przedkładane dokumenty potwierdzające powinny zawierać, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i muszą zawierać co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3) wskazanie zakresu robót,
4) wskazanie wartości robót,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
6) wskazanie miejsca wykonania,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) niniejszej siwz;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) niniejszej siwz;
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt.2)
b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji (wzór zał. Nr 7) Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia
c) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3 lit. a) i b) niniejszej siwz.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.

3.Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


Termin realizacji:
30 września 2016 roku

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków,
pok nr 21 sekretariat


Oferty można składać do:
2016-03-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-03-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków,
pok nr 10 sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Gwarancja - 10%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :Paweł Kloczkowski tel./41/374 32 25
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2016 r. pod numerem 40834 - 2016


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogloszenie bzp (710.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - luta III-szałas (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1 Luta (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2 Luta (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3 Luta (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4 Luta (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5 Luta (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7 Luta (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8 Luta (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9 Luta (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_ 6 Umowa - Luta (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_10 przedmiar luta (453.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_11 kosztorys ofertowy luta (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_12 dokumentacja (4MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (159.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty Luta3-Szalas (169.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:2016-02-24 10:06:47
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2016-02-24 10:07:04
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2016-02-24 12:28:44
Ostatnia zmiana:2016-03-21 12:33:37
Ilość wyświetleń:885

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij