Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Budowę oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 - lecia, dł. ok. 1191/1522 mb"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice: ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 - lecia, dł. ok. 1191/1522 mb

CPV:
45000000 - 7 ,
45316110 - 9


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1.Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy -Pzp, dotyczące:

a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku; Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. a) niniejszej SIWZ

b/ posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowalne polegające na budowie, modernizacji i remoncie oświetlenia drogowego o wartości robót nie mniej niż 170.000,00 brutto

przedkładane dokumenty potwierdzające powinny zawierać, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:

1/ wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą:
2/ wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3/ wskazanie zakresu robót,
4/ wskazanie wartości robót,
5/ wskazanie daty wykonania ( rozpoczęcia i zakończenia),
6/ wskazanie miejsca wykonania,
7/ opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt.2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt.2 litera a) i b) niniejszej SIWZ.


c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. A) niniejszej SIWZ;

d/ dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. a) i c) niniejszej SIWZ.

e/ sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt.2 lit. a) niniejszej SIWZ.


Termin realizacji:
do 15 lipca 2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132 A, 26 - 220 Stąporków pok. nr 21

Oferty można składać do:
2016-02-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-02-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132 A, 26 - 220 Stąporków pok. nr 10

Kryteria wyboru:
cena 90%
okres gwarancji 10%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :Zdzisława Bartosińska tel./41/374 32 25
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2016 r. pod numerem 29046 - 2016


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie BZP (846.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyik.Istotn.Warunk.Zam.ośw.Dr Anki w Stąporkowie (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyik.Istotn.Warunk.Zam.ośw.Dr Anki w Stąporkowie (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Opis - Zmieniający słupy 21, 22, 23, 24-41 ANEKS (946kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Opis (948.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Rys. E-1 (201.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Rys. E-2 (180.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Rys. PZ-1 - Uzupełniający Inwentaryzacja Chodniki (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Rys. PZ-1 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
_Rys. PZ-1-1 - Zmieniający słupy 21, 22, 23, 24-41 ANEKS (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST (174.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 0050.34.2016 (161.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:2016-02-10 10:36:19
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2016-02-10 10:36:30
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2016-02-10 12:55:24
Ostatnia zmiana:2016-03-16 09:39:40
Ilość wyświetleń:1146

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij