Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 90 000 litrów dla kotłowni olejowej w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim"

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim , ul.Szkolna 4, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie

Tytuł przetargu:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 90 000 litrów dla kotłowni olejowej w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

CPV:
09135100-5 - Olej opałowy

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży koncesję do wykonywania obrotu paliwami ciekłymi (olej opałowy).

1). posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2).dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3).dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4). sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodną z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień
publicznych jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz, na zasadzie: spełnia- nie spełnia.


Termin realizacji:
od daty zawarcia umowy do dnia 30 września 2016 r

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4,
sekretariat


Oferty można składać do:
2015-09-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-09-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4,


Kryteria wyboru:
Cena sprzedaży 100%

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Małgorzata Łysiak Kowalczyk
Tel. (41) 37-41-241 Faks. (41) 374-18-60
Godziny kontaktu: od 730 - 1500,
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku pok. Nr 36.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2015 r. pod numerem 237300 - 2015


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (227.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2015-09-11 10:24:24
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2015-09-11 13:13:36
Ostatnia zmiana:2015-09-30 13:06:27
Ilość wyświetleń:782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij