Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej ul. Mokra w Wielkiej Wsi"

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW ul. Piłsudskiego 132A,
26 - 220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra w Wielkiej Wsi

CPV:
45100000-8, 45111200-0, 45233000-9, 45232452-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie dróg o wartości robót nie mniej niż 400 000,00 zł;
zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3) wskazanie zakresu robót,
4) wskazanie wartości robót,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
6) wskazanie miejsca wykonania,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) niniejszej siwz;
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) niniejszej siwz;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) niniejszej siwz;
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt.2)
b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji (wzór zał. Nr 7) Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia
c) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3 lit. a) i b) niniejszej siwz.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.
3.Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:

1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


Termin realizacji:
do 30 pażdziernika 2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Nowak

Miejsce składania ofert:
Sekretariat
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220Stąporków


Oferty można składać do:
2015-08-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-08-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Okres gwarancji - 10%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Elżbieta Nowak tel. (041) 37 43 225

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2015 r. pod numerem 201764 - 2015


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiot (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8 (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9 (15.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 6 (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 10 (293.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10a (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 (8.7MB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze oferty (441.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane (236.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2015-08-07 10:56:32
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2015-08-07 13:46:49
Ostatnia zmiana:2015-09-03 11:12:37
Ilość wyświetleń:1339

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij