Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie.

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie

CPV:
90500000-2, 90533000-2, 90511000-2, 90514000-3, 90513100-7, 90512000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Stąporkowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ);
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - wymagane jest wykazanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonanych lub wykonywanych głównych usług odbierania odpadów komunalnych, w tym co najmniej jedną usługę wykonaną lub wykonywaną w sposób ciągły, trwającą nieprzerwanie przez kolejnych minimum 12 miesięcy, w wyniku której odebrał minimum 2000 Mg odpadów. Doświadczenie należy również wykazać w zakresie organizacji i prowadzenia PSZOK.
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ);
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionym sprzętem:
dwoma pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz dwoma pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także jednym pojazdem do odbierania odpadów zbieranych w workach z miejsc tzw. trudnych dojazdów oraz jednym pojazdem do odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
W/wym. pojazdy będą spełniały normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną;

1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 800.000,00 zł;

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust.2 pkt 5 Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/wym. warunek musi spełniać każdy z Wykonawców;

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty, wg formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy - do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do treści złożonych dokumentów i oświadczeń.

5. Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków,
Sekretariat Urzędu - pokój nr 20


Oferty można składać do:
2015-07-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-17 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków,
Sala Konferencyjna - pokój nr 10


Kryteria wyboru:
Cena - 97%
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy - 3%;


Wadium:
20.000,00 zł

Uwagi:
Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia następujące osoby:
Halina Zawada - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska - tel. (41)374 32 27

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2015 r. pod numerem 172016 - 2015


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (12MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (235.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (290.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (461.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Zawada
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2015-07-09 15:10:47
Opublikował:Robert Adamczyk
Data publikacji:2015-07-09 15:25:29
Ostatnia zmiana:2015-07-30 07:39:27
Ilość wyświetleń:969

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij