Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Stąporków i innych jednostek na lata 2016-2017"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Stąporków i innych jednostek na lata 2016-2017


CPV:
09300000 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09000000 - produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09310000 -elektryczność


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW:
1. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczących:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1059
z późn. zm.)
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 2500 MWh.
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku 1.2.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1 ppkt 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.


Termin realizacji:
Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2017, jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. od 01.01.2016 dla każdego ppe oddzielnie i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Świadek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2015-07-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 98 %
Termin płatności 2 %


Wadium:
30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

Uwagi:
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w TED (Tenders Electronic Daily) - internetowa wersja "Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęcona europejskim zamówieniom publicznym, w dniu 20.06.2015r pod numerem 213733-2015

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (159.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (71.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 - szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej (53.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2-wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej (65.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3-wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (31.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4-wzór wykazu dostaw (23.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5-wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (22.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6-wzór oświadczenia w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej (24.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7-formularz ofertowy (33.3kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (438.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (715.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (138.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bożena Świadek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2015-06-22 12:57:57
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2015-06-22 14:41:36
Ostatnia zmiana:2015-08-04 10:38:12
Ilość wyświetleń:2735

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij