Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie.

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie.

CPV:
90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust.l ustawy Pzp dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Stąporkowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziahi w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ);
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia - wymagane jest wykazanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonanych lub wykonywanych głównych usług odbierania odpadów komunalnych, w tym co najmniej jedną usługę wykonaną lub wykonywaną w sposób ciągły, trwającą nieprzerwanie przez kolejnych minimum
12 miesięcy, w wyniku której odebrał minimum 2000 Mg odpadów. Doświadczenie należy również wykazać
w zakresie organizacji i prowadzenia PSZOK.
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ);
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionym sprzętem:
dwoma pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz dwoma pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także jednym pojazdem do odbierania odpadów zbieranych w workach z miejsc tzw. trudnych dojazdów oraz jednym pojazdem do odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
W/wyni. pojazdy będą spełniały normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną;
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytowana kwotę min. 800.000,00 zł;
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.l oraz ust.2
pkt 5 Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/wym. warunek musi spełniać
każdy z Wykonawców;
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do
oferty, wg formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy - do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do treści złożonych dokumentów i oświadczeń.
5. Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
Okres w miesiącach: 12

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków
Sekretariat


Oferty można składać do:
2015-06-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-06-08 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - znaczenie 95 pkt
Aspekt środowiskowy - znaczenie 5 pkt


Wadium:
20.000,00 zł

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Halina Zawada tel. 41 3743 227
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2015 r. pod numerem 126496 - 2015


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (11.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana treści SIWZ (179kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (366.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty (194.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (358.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (202.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Zawada
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-27 14:26:16
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2015-05-27 15:31:01
Ostatnia zmiana:2015-07-02 15:16:57
Ilość wyświetleń:1091

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij