Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na przebudowę ujęcia wody obejmującą budowę zbiorników wyrównawczych wody 2 x 150 m3 z komorami zasuw, rurociągami technologicznymi i zestawem hydroforowym ZH na działce o nr ewid, 79/4 w Błotnicy gmina Stąporków

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Przebudowa ujęcia wody obejmującą budowę zbiorników wyrównawczych wody 2 x 150 m3 z komorami zasuw, rurociągami technologicznymi i zestawem hydroforowym ZH na działce o nr ewid, 79/4 w Błotnicy gmina Stąporków

CPV:
45000000-7, 45223500-1, 45223810-7, 45231110-9, 45231112-3, 45231113-0, 45231300-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane, z których każda polegała na posadowieniu i montażu przynajmniej 1 zbiornika wyrównawczego wody o pojemności minimum 100 m3 .
spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: kierownikiem budowy, który:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji 2 robót budowlanych, z których każda polegała na posadowieniu i montażu przynajmniej 1 zbiornika wyrównawczego wody o pojemności minimum 100 m3.
spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 5.1.2 SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza ) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt od 4.1.1 do 4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 4.1.5 musi spełniać każdy wykonawca z osobna.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SIWZ.
Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Termin realizacji:
4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Głogowski

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków
Sekretariat


Oferty można składać do:
2015-04-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-04-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piłsudskiego 132 a
26-220 Stąporków
Pokój nr 1


Kryteria wyboru:
Cena brutto - 95 pkt
Okres udzielonej gwarancji - 5 pkt


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Pan Tadeusz Orman w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
tel. 41 - 374-10-81 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.
Pani Edyta Kurcbart w sprawach dotyczących procedury przetargowej
tel. 41 - 374-20-90 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2015 r pod numerem 78794 - 2015


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_3_OSW (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_4_OBPW (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5_GRK-1 (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_6_WR (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_7_WO (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_8_OUO (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_9_FO-2 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2-umowa RB-1-2 - do przetargu (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja budowlana (16.5MB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zamówieniu (347.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (375.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze ofert (309kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edyta Kurcbart
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2015-04-08 14:33:14
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2015-04-08 15:13:23
Ostatnia zmiana:2015-04-27 08:07:34
Ilość wyświetleń:3323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij