Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań gmina Stąporków Etap II

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań gmina Stąporków Etap II

CPV:
45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.11.10-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
" III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz
" III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przewiertem sterowanym minimum 1 km o wartości minimum 500 000,00 złotych, zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
" III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz
" III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c)
" III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 milion wraz z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i złożonych dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i e)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
" wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
" wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
" oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
" opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
" opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
" aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
" aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
" aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


Termin realizacji:
29.05.2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2015-02-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-02-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 10 (sala konferencyjna)


Kryteria wyboru:
cena - 90%
okres gwarancji - 10%


Wadium:
28000 zł

Uwagi:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W zakresie proceduralnym i merytorycznym - upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Małgorzata Łysiak Kowalczyk Tel. (41) 37-41-241, faks: (41) 374 18 60

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03.02.2015 r pod numerem 14517 - 2015


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (333kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wodociąg (669.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1 (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_6 (254kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8 (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9 (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_10 (993.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_11.part4 (35MB) Zapisz dokument  
zał_11.part5 (7.9MB) Zapisz dokument  
zał_11.part3 (35MB) Zapisz dokument  
zał_11.part2 (35MB) Zapisz dokument  
zał_11.part1 (35MB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze oferty (603.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:2015-02-03 14:00:11
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2015-02-03 14:00:28
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2015-02-04 07:44:41
Ostatnia zmiana:2015-03-03 15:06:39
Ilość wyświetleń:3589

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij