Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 90 000 litrów dla kotłowni olejowej w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim , ul.Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 90 000 litrów dla kotłowni olejowej w Zespole Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim.

CPV:
09.13.51.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży koncesję do wykonywania obrotu paliwami ciekłymi (olej opałowy).

1). posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2).dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3).dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4). sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodną z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz, na zasadzie: spełnia- nie spełnia.


Termin realizacji:
od daty zawarcia umowy do dnia 30 września 2015 r

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4 , sekretariat


Oferty można składać do:
2014-10-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-10-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4 , sekretariat


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Łysiak Kowalczyk tel. 41 3741 241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2014 r. pod numerem 316338 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja - Zakup oleju opałowego 2014 Niekłań Wielki (277kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (425.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-09-24 09:58:29
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-09-24 11:10:43
Ostatnia zmiana:2014-10-07 14:16:45
Ilość wyświetleń:1324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij