Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań gmina Stąporków"

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW Adres: 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A


Tytuł przetargu:
"Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań gmina Stąporków"

CPV:
45.00.00.00-7, 45.23.20.00-2, 45.23.21.50-8.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przewiertem sterowanym minimum 1 km o wartości minimum 1 000 000,00 złotych, zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym potępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3) wskazanie zakresu robót,
4) wskazanie wartości robót,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
6) wskazanie miejsca wykonania,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) niniejszej siwz;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) niniejszej siwz;
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 milion wraz z dowodem jej opłaty względnie poszczególnych rat Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i złożonych dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i e) niniejszej siwz;
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt.2 ppkt. e)
b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji (wzór zał. Nr 7) Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia
b) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3 lit. a) i b) niniejszej siwz.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
Zakończenie: 28.11.2014.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220Stąporków


Oferty można składać do:
2014-08-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-08-27 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
cena - 100 %

Wadium:
30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100)

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: imię i nazwisko: Małgorzata Łysiak-Kowalczyk
b)w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: imię i nazwisko: Małgorzata Łysiak-Kowalczyk
tel.: 041-37-41-241
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2014 r. pod numerem 266084 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2 (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_6 (172.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8 (12kB) Zapisz dokument  
zal_9 (15.1kB) Zapisz dokument  
zał_10 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_11.part1 (30MB) Zapisz dokument  
zał_11.part2 (30MB) Zapisz dokument  
zał_11.part3 (30MB) Zapisz dokument  
zał_11.part4 (30MB) Zapisz dokument  
zał_11.part5 (27.9MB) Zapisz dokument  
Informacja o unieważnieniu postępowania (241.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-08-08 14:25:49
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-08-08 15:14:04
Ostatnia zmiana:2014-09-15 09:43:26
Ilość wyświetleń:1314

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij