Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2014/2015 w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej poprzez zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

Zamawiający:
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STĄPORKOWIE Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A

Tytuł przetargu:
Dowóz i odwóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stąporków w roku szkolnym 2014/2015 - w ramach komunikacji regularnej specjalnej lub regularnej poprzez zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

CPV:
60.17.20.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, obejmująca dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł każda.
b) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca winien posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
c) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
zespołem osób zapewniającym obsługę autobusów w liczbie minimum 10 osób uprawnionych do prowadzenia pojazdów posiadających odpowiednią kategorię prawa jazdy,
autobusami w liczbie minimum 10, które posiadają nie mniej niż 44 miejsca siedzące, wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanych.
1.5. Podstawą oceny spełniania warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Lidia Garbacz

Miejsce składania ofert:
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STĄPORKOWIE
Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
SEKRETARIAT


Oferty można składać do:
2014-07-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-07-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W STĄPORKOWIE
Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Małgorzata Łysiak Kowalczyk - tel. (41) 37-41-241
e-mail malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Informacje można uzyskać w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2014 r. pod numerem - 245288 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

mapa krasna (624kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa niekłań (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa stąporków (829.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ dowóz dzieci 2014 (332.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana treści załączników (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (409.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyniku postępowania - ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (309.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-07-22 14:31:18
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-07-22 15:22:31
Ostatnia zmiana:2014-08-08 15:08:26
Ilość wyświetleń:1463

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij