Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Budowę boiska przy PSP w Krasnej" -Gmina Stąporków

Zamawiający:
Gmina Stąporków
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
"Budowa boiska przy PSP w Krasnej" - Gmina Stąporków

CPV:
45.00.00.00-7-roboty budowlane
, 45.21.22.20-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.3 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać się że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na : budowie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.
b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać się co najmniej jedną osobą:
posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

1.4 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.5 Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Rupniewska

Miejsce składania ofert:
Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej
26-220 Stąporków Krasna 53 - sekretariat


Oferty można składać do:
2014-07-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-07-24 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 A,
26-220 Stąporków - sala konferencyjna pokój nr 10


Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto - znaczenie 90%
Termin - 10%


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest
Pani Ewa Rupniewska tel. (41) 371-10-24 -
Faks. (0-41) 41 371-10-24
e-mail: ewarupniewska@wp.pl
Informacje można uzyskać w godzinach pracy od 7.00 do 15.00.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2014 r. pod numerem 148193 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

siwz Krasna (326kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie boisko Krasna (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-01 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-02 (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-03 (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-04 (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-05 (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-06 (159.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-07 (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-08 (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-09 (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-10 (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
aneks do projektu budowlanego 001 (213.2kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (1) (121.3kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (2) (53.5kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (3) (156.3kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (4) (155.3kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (5) (152kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (6) (228.2kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (7) (251kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (8) (183.3kB) Zapisz dokument  
aneks do projektu budowlanego 006 (201.7kB) Zapisz dokument  
Boisko proj - zag (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odwodnienie boiska (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany-branża architektoniczna-opis (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiary Krasna lipiec 001 (98.1kB) Zapisz dokument  
przedmiary Krasna lipiec 002 (229.6kB) Zapisz dokument  
przedmiary Krasna lipiec 003 (248.4kB) Zapisz dokument  
przedmiary Krasna lipiec 004 (246.7kB) Zapisz dokument  
przedmiary Krasna lipiec 005 (219.6kB) Zapisz dokument  
S-02 profil przyłącza kanalizacji deszczowej (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S-03 zbiornik odparowujący (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat odwodnienia terenu (95.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja budowlana (330.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja elektryczna (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Prasał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-07-09 10:00:20
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2014-07-09 15:19:44
Ostatnia zmiana:2014-07-31 13:19:02
Ilość wyświetleń:1497

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij