Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Rozbudowę centrum kulturalnego miasta Stąporków Etap II Część 2

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków Etap II Część 2

CPV:
45.00.00.00-7, 45.21.22.21-1, 45.21.20.00-6, 45.23.31.40-2.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
" III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz
" III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane o wartości minimum - Część 2 - Zadanie A Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie działka nr geod. 3302/2 Zadanie B Budowa zatoki postojowej przy ulicy Odlewniczej w Stąporkowie. o wartości robót nie mniej niż 1 500 000 zł .
" III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz
" III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) niniejszej siwz
" III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
" potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
" wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
" wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
" oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
" opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
" aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
" aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
" aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
" nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
" nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
" nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
" lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


Termin realizacji:
20.10.2014.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132 A
26 - 220 Stąporków
sekretariat.


Oferty można składać do:
2014-07-16 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2014-07-16 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132 A
26 - 220 Stąporków
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
50000zł

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk
- tel.: 041 37 43 241
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2014 r. pod numerem 141477 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (120.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (1.4MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 12 (413.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 13 (29.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 11.7z (20MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 11.7z (20MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 11.7z (20MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 11.7z (17MB) Zapisz dokument  
zmiana ogłoszenia (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instrukcja otwarcia załącznika nr 11 (11.1kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (267.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 (751.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (297.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:2014-07-01 14:54:52
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2014-07-01 14:54:53
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-07-01 15:27:13
Ostatnia zmiana:2015-04-16 13:46:59
Ilość wyświetleń:1233

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij