Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie.

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW Ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stąporków i ich zagospodarowanie

CPV:
90500000-2 - usługi związane z odpadami komunalnymi
90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 - usługi gospodarki odpadami


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Stąporkowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ);
1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 2000 Mg;
1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik Nr 2 do SIWZ);
1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 300.000,00 zł;
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust.2 pkt 5 Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/wym. warunek musi spełniać każdy z Wykonawców;

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty, wg formuły spełnia / nie spełnia. z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy - do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do treści złożonych dokumentów i oświadczeń.

5. Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
od 1 lipca 2014 r. do 30.06.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków,
Sekretariat Urzędu - pokój nr 20


Oferty można składać do:
2014-06-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-06-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków
Sala Konferencyjna - pokój nr 10


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
18.000,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy złotych)

Uwagi:
Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia następujące osoby:
Halina Zawada - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska - tel. (41)374 32 27

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2014 r. pod numerem 174384 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (287kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Zawada
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-05-23 09:01:55
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-05-23 11:47:48
Ostatnia zmiana:2014-06-09 14:14:56
Ilość wyświetleń:1145

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij