Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę i rozbudowę dróg w gminie Stąporków"

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków

CPV:
45.00.00.00 - 7 ; 45.11.11.00 - 9
45.10.00.00 - 8 ; 45.23.30.00 - 9
45.11.12.00 - 0 ; 45.42.00.00 - 7
45.23.31.20 - 6


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane o wartości minimum 1 500 000,00 złotych, zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3) wskazanie zakresu robót,
4) wskazanie wartości robót,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
6) wskazanie miejsca wykonania,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) niniejszej siwz;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) niniejszej siwz;
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt.2 ppkt. d)
b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji (wzór zał. Nr 7) Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: Jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu? Sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia? Jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem? Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia?
2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3 lit. a) i b) niniejszej siwz.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
30 września 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Sekretariat, Gmina Stąporków,
ul. Piłsudskiego 132a, 26- 220 Stąporków


Oferty można składać do:
2014-05-28 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2014-05-28 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna, Gmina Stąporków,
ul. Piłsudskiego 132a, 26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
50.000,00 zł

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Paweł Kloczkowski
- tel.: 041 37 43 225
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2014 r. pod numerem 161080 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

kosztorys ofertowy-drogi (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys ofertowy-kanalizacja (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt - drogi (17MB) Zapisz dokument  
projekt-kanalizacja (12.6MB) Zapisz dokument  
przedmiar kanalizacja (595.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar-drogi (313.4kB) Zapisz dokument  
SIWZ (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiORB-drogi (1.7MB) Zapisz dokument  
STWIOR-kanalizacja (11.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1-oferta (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2 (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4 (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_6- umowa (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (365.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie-przebudowa i rozbudowa drog (597.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:2014-05-13 14:44:53
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2014-05-13 14:45:06
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-05-13 15:25:19
Ostatnia zmiana:2015-08-07 12:27:24
Ilość wyświetleń:1374

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij