Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy w Smarkowie gmina Stąporków

Zamawiający:
Gmina Staporków

Tytuł przetargu:
Budowa świetlicy w Smarkowie gmina Stąporków

CPV:
45.21.00.00 - 7
45.10.00.00 - 8
45.20.00.00 - 9
45.40.00.00 - 1
45.23.30.00 - 9
45.30.00.00 - 0


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane o wartości minimum 250 000,00 złotych, zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3) wskazanie zakresu robót,
4) wskazanie wartości robót,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
6) wskazanie miejsca wykonania,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) niniejszej siwz;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) niniejszej siwz;
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz.


Termin realizacji:
31.10.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Sekretariat, Gmina Stąporków,
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Oferty można składać do:
2014-05-06 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2014-05-06 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna, Gmina Stąporków,
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Paweł Kloczkowski
- tel.: 041 37 43 225
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2014 r. pod numerem 134692 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ-Smarków (200kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1-oferta (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2-Smarków (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3-Smarków (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4-Smarków (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5-Smarków (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_6-umowa (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7-Smarków (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8-Smarków (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9-Smarków (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiary Świetlica w Smarkowie-zał. 10 (275.7kB) Zapisz dokument  
Smarków dokumentacja zał.11 (4.5MB) Zapisz dokument  
SSTWiOR-Smarków-zał.12 (1.1MB) Zapisz dokument  
Informacja o wyborze oferty - świetlica Smarków (348.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2014-04-18 12:48:49
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-04-18 13:42:56
Ostatnia zmiana:2014-05-23 13:35:37
Ilość wyświetleń:1717

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij