Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Budowę świetlicy w Wielkiej Wsi gmina Stąporków

Zamawiający:
Gmina Stąporków Adres: 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A

Tytuł przetargu:
Budowa świetlicy w Wielkiej Wsi gmina Stąporków

CPV:
45.21.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.23.30.00-9, 45.30.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jeden raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane o wartości minimum 150 000,00 złotych, zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej:
1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą,
2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,
3) wskazanie zakresu robót,
4) wskazanie wartości robót,
5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
6) wskazanie miejsca wykonania,
7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) niniejszej siwz;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jedną osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) c) niniejszej siwz;
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
nie dotyczy
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt.2 ppkt. e)
b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji (wzór zał. Nr 7) Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument z którego wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia
b) Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3 lit. a) i b) niniejszej siwz.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
do 30.09.2014r

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Sekretariat
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Oferty można składać do:
2014-04-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-04-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna
Gmina Stąporków
ul. Piłsudskiego 132a,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Paweł Kloczkowski
- tel.: 041 37 43 225
e-mail: pawel.kloczkowski@staporkow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2014 r. pod numerem 111636 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (203kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 przedmiary Wielka Wieś (274.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 11 Projekt budowlany (4.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 12 STWiOR-Wielka Wieś (1.2MB) Zapisz dokument  
Świetlica w Wielkiej Wsi-instalacje-przedmiar-POPRAWIONY (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa Wielka Wieś-zagosp.terenu (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świetlica Wiejska w Wielkiej Wsi-budowlany-przedmiar-POPRAWIONY (92.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjasnienie siwz wiekla wies (113.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (311.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (337.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-04-02 13:59:14
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-04-02 15:03:47
Ostatnia zmiana:2014-06-11 14:07:37
Ilość wyświetleń:1794

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij