Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "sukcesywne dostawy węgla "Eko-Ret" ilości 155 ton."

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
ul.Słowackiego 2
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
"sukcesywne dostawy węgla "Eko-Ret" ilości 155 ton"

CPV:
09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą. 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie analizy dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił


Termin realizacji:
Wymagany i pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia -sukcesywnie wg potrzeb przez 12 miesięcy.

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Kania

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 2,
26-220 Stąporków
Pokój Księgowej


Oferty można składać do:
2014-01-30 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2014-01-30 godz: 14:30

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 2,
26-220 Stąporków
Pokój Administracji


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset zł)

Uwagi:
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych przedmiotu przetargu jest:

imię i nazwisko Ewelina Dmuchowska
numer telefonu (041) 374 01 06 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: ewelinad79@wp.pl

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: stanowisko: Główny Księgowy .
imię i nazwisko Rozalia Elżbieta Kania
numer telefonu (041) 374 32 58 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: elakania@wp.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2014 r pod numerem 12951 - 2014


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1_formularz_ofertowy_ (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2_formularz_cenowy_ (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 i 3A - Oświadczenia (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4_istotne_postanowienia_umowy_2014 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (484.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Kania
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2014-01-21 13:05:23
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2014-01-21 14:58:34
Ostatnia zmiana:2014-01-31 11:43:33
Ilość wyświetleń:853

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij