Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej Luta III - Szałas; Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze "

Zamawiający:
Gmina Stąporków 26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132A

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Luta III - Szałas;
Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze


CPV:
45 00 00 00-7
45 10 00 00-8 45 11 12 00-0
45 23 30 00-9 45 11 11 00-9


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości min. 300.000,00 zł brutto, wykonaną w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. b) siwz;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane .

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. c) i d) siwz.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) oraz dokumentu wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) siwz.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
15.07.2014r

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kloczkowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
pokój nr 20 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2014-01-09 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2014-01-09 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
Sala konferencyjna - pok. nr 10


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Dla zadania1: 11.000,00zł Dla zadania2: 8.000,00zł

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

W zakresie dotyczącym zamówienia:
imię i nazwisko: Paweł Kloczkowski
tel.: 413743225
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2013 r pod numerem 533682-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

Kosztory ofertowy- cz.góra- zał. 11b SIWZ (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztory ofertowy- luta-zał. 11a SIWZ (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekty SST Przedmiary (11.4MB) Zapisz dokument  
SIWZ - przebudowa, rozbudowa dróg (218.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 SIWZ (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 SIWZ (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 SIWZ (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 SIWZ (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 SIWZ (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6a SIWZ (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6b SIWZ (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7a - umowa Luta (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7b - umowa Cz.Góra (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIEKIEM Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty-luta lll- część I (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-12-23 13:02:02
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-12-23 15:32:11
Ostatnia zmiana:2014-01-31 10:20:52
Ilość wyświetleń:2143

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij