Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do tankowania pojazdów będących własnością ZGKiM w Stąporkowie na rok 2014

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej

Tytuł przetargu:
Dostawa oleju napędowego do tankowania pojazdów będących własnością ZGKiM na rok 2014

CPV:
09.13.41.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
5.1. Warunki ogólne udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie posiadania uprawnień :
- oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie wiedzy i doświadczenia:
-oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie potencjału technicznego oraz osób:
- oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie sytuacji ekonomicznej:
- oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający uzna, że warunki zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/ nie spełnia.


Termin realizacji:
od 02.01.2014 do 31.12.2014

Osoba odpowiedzialna:
Edyta Kurcbart

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
sekretariat


Oferty można składać do:
2013-11-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-11-26 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
sekretariat


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba do kontaktu z wykonawcami - Edyta Kurcbart tel. 413741519
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2013 pod numerem ogłoszenia: 470492 - 2013;


Firmy uczestniczące

Załączniki

Formularz oferty na tankowanie paliw na 2014 (365.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ dostawa paliw na 2014 (594.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa na paliwo (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 o spełnianiu warunków (168.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej (218.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edyta Kurcbart
Data utworzenia:2013-11-19 08:43:03
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-11-19 08:43:17
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-11-21 07:55:22
Ostatnia zmiana:2013-11-27 09:33:00
Ilość wyświetleń:775

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij