Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę istniejącego budynku remizy OSP w Niekłaniu o zaplecze technologiczne "

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A , 26 - 220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Niekłaniu o zaplecze technologiczne

CPV:
45 00 00 00-7
45 11 00 00-1; 45 11 12 00-0
45 21 55 00-2; 45 26 23 11-4
45 26 25 00-6; 45 26 11 00-5
45 42 20 00-1; 45 43 00 00-0
45 42 11 25-6; 45 42 11 00-5


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
-1 robotę budowlaną polegające na wykonaniu rozbudowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej o wartości min. 100.000,00 zł brutto, wykonaną w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. b) siwz;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej .

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. c) i d) siwz.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) oraz dokumentu wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) siwz.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
31.08.2014r .

Osoba odpowiedzialna:
Leon Gula

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2013-11-21 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2013-11-21 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Leon Gula
tel.: 41-374-32-39
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2013 pod numerem : 455098 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ remiza (238kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 SIWZ remiza (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 -remiza (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3-remiza (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4-remiza (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5-remiza (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6a-remiza (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6b-remiza (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7-umowa remiza (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11-kosztorys ofertowy OSP Niekłań (30.6kB) Zapisz dokument  
OSP Niekłań (14.2MB) Zapisz dokument  
zawiadomienie o wyborze oferty-remiza osp (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kloczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-11-07 14:59:56
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-11-07 15:25:07
Ostatnia zmiana:2013-11-29 13:55:48
Ilość wyświetleń:1501

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij