Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie-etap I cz .III"

Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
w Stąporkowie ul. 1-go Maja 18 26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie-etap I cz .III

CPV:
45.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę remontowo-budowlaną na obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł

b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
- Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej.

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej).

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
od daty podpisania umowy do 30 listopada 2013

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Sackiewicz

Miejsce składania ofert:
sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie,
ul. 1-go Maja 18


Oferty można składać do:
2013-10-23 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2013-10-23 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Budynek Szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie,
ul. 1-go Maja 18
gabinet dyrektora


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Pani Dorota Sackiewicz Fax: (041) 374 10 18, e-mail: psp1_stk@wp.pl
Informacje można uzyskać w godzinach od 700 do 1500.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2013 pod numerem : 408042 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (263kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2013 stolarka (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ELEWACJA POŁUDNIOWA (41.2kB) Zapisz dokument  
przedmiar robót (443.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (479.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (654.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-10-08 13:21:44
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-10-08 15:07:36
Ostatnia zmiana:2013-10-29 12:24:37
Ilość wyświetleń:1048

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij