Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "dostawę energii elektrycznej dla Gminy Stąporków"

Zamawiający:
Gmina Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Stąporków

CPV:
09300000 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09000000 - produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09310000 - elektryczność


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW:
1. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczących:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.)
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na rzecz trzech różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 2400 MWh.
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane.
W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku 1.2.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem oraz
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych)

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.


Termin realizacji:
Rozpoczęcie: 01/01/2014
Zakończenie: 31/12/2015


Osoba odpowiedzialna:
Bożena Świadek

Miejsce składania ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2013-11-12 godz: 11:20

Otwarcie ofert:
2013-11-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Stąporków
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
pokój nr 20 - sekretariat


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

Uwagi:
Osoba upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Bożena Świadek
tel 41 374 32 28
email: bozena.swiadek@staporkow.pl
Faks: /41/3741860
Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.10.2013 r. ID:2013-133600


Firmy uczestniczące

Załączniki

ENOTICES_Staporkow-2013-133600-F02-PL (150.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (64.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 1 do SIWZ (128.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - wzór umowy (161.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 do siwz - ośw o spełnieniu warunków udziału (16.6kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 do siwz - wykaz dostaw (18.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do siwz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (16.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 do siwz - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (18kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz oferty (25.5kB) Zapisz dokument  
odpowiedzi na pytania do przetargu (601.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania do przetargu 2 (534.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (335.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Konikowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-10-04 13:57:13
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-10-04 14:22:44
Ostatnia zmiana:2013-11-18 11:59:29
Ilość wyświetleń:1353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij