Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę koparko-ładowarki

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Sprzedaż i dostawa koparko-ładowarki

CPV:
43300000 - Maszyny i sprzęt budowlany

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie posiadania uprawnień:
- oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie wiedzy i doświadczenia:
-oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie potencjału technicznego oraz osób:
- oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opis warunków udziału i sposobu jego oceny w zakresie sytuacji ekonomicznej:
- oferent złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający uzna, że warunki zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia/ nie spełnia.


Termin realizacji:
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Głogowski

Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
Pokój nr 1 - Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-09-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-09-12 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
Pokój nr 1 - Sekretariat


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych w formie pisemnej jest:
Stanowisko: inspektor
imię i nazwisko: Edyta Kurcbart
Tel./ fax.: 41 374 20 90
w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00.

2) W razie nieobecności w/w pracownicy Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami, potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych w formie pisemnej jest upoważniony:

Stanowisko: kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
Imię i nazwisko: Tadeusz Orman
Tel./fax.: 41 374 10 81
w godz. pomiędzy 7:00 a 15:00.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2013 r. pod numerem 360352 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - na koparko ładowarkę (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - wzór umowy dostawy (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 Specyfikacjia techniczna - spełnianie parametrów (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 o spełnianiu warunków (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (386.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Edyta Kurcbart
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-09-05 14:25:40
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-09-05 14:43:09
Ostatnia zmiana:2013-09-25 11:13:54
Ilość wyświetleń:1198

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij