Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg niograniczony na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej w ramach projektu Wiedza naszą wizytówką ZADANIE II

Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnej

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej w ramach projektu Wiedza naszą wizytówką ZADANIE II współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania 9.1poddziałania 9.1.2 priorytet IX.

CPV:
15.00.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
A. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
" posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
" dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
" znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
B. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
C. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w rozdziale VI SIWZ
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
6. W przypadku, gdy oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań zamawiającego:
a). wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę;
b).umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;
c). wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia był zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w rozdziale III SIWZ oraz załącznikami od nr 1 do nr 11 SIWZ.
Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do potwierdzania dokumentów firmy (upoważnienie winno być zawarte w ofercie) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Rupniewska

Miejsce składania ofert:
sekretariat Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej, Krasna 53 , 26-220 Stąporków

Oferty można składać do:
2013-09-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-09-04 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
sekretariat Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej, Krasna 53 , 26-220 Stąporków

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest
mgr Ewa Rupniewska
tel.: 41-37-11-024

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2013 r pod numerem 170757 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o przetrgu (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ jedzenie Zadanie II krasna (348kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (332.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (188kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (183kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (211.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 6 (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych (409.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:2013-08-27 15:10:12
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-08-27 15:10:30
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-08-27 15:23:39
Ostatnia zmiana:2013-09-05 14:19:11
Ilość wyświetleń:990

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij