Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg na oznakowanie odcinka o dł. ok. 40 km "PIEKIELNEGO SZLAKU" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej - pięciu miejsc odpoczynku przy rezerwatach przyrody oraz w miejscowościach Czarna i Wielka Wieś

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Oznakowanie odcinka o dł. ok. 40 km "PIEKIELNEGO SZLAKU" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej - pięciu miejsc odpoczynku przy rezerwatach przyrody oraz w miejscowościach Czarna i Wielka Wieś

CPV:
45.00.00.00 - 7 roboty budowlane

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.1.Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
1.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności je krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę polegająca na : budowie infrastruktury turystycznej służącej rekreacji o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł. brutto.
b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Wykonawca winien wskazać, osoby ( co najmniej jedna osoba), która/e będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej. Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ( określone w warunku powyżej).
1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności
dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia złożone w trakcie postępowania. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) Warunki określone w pkt.1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt.1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
20 września 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Michał Gajewski

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 a,
pokój nr 20 -sekretariat


Oferty można składać do:
2013-07-25 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2013-07-25 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132 a,
pokój nr 10 - Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoba upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Michał Gajewski - Kierownik , tel 41 374 10 65
email: michal.gajewski@staporkow.pl
Faks: /41/3741860
Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2013 r. pod numerem 269186-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (456kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-Piekielny Szlak 07. 2013 (276.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis poszczególnych elementów (79.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót - montaż tablic informacyjnych i drogowskazów (422.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacje (6.7MB) Zapisz dokument  
Informacja o wyborze oferty - Piekielny Szlak (546.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Michał Gajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-07-10 13:07:06
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2013-07-10 14:24:50
Ostatnia zmiana:2013-08-01 13:59:13
Ilość wyświetleń:1503

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij