Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim"

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4 Niekłań Wielki , 26 - 220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

CPV:
45 00 00 00-7 Roboty budowlane
45261300 - 7 Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenia rynien
45321000 - 3 Prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej
45324000 - 4 Prace dotyczące wykonywania okładziny tynkowej
45310000 - 3 Instalacja odgromowa


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji obiektów 400.000 zł brutto każda, wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. b) siwz;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej .

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. c) i d) siwz.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) oraz dokumentu wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) siwz.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - 30.10.2013r

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Sekretariat
Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4 Niekłań Wielki ,
26- 220 Stąporków


Oferty można składać do:
2013-06-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-06-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Gabinet Dyrektora Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4 Niekłań Wielki ,
26- 220 Stąporków


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Małgorzata Łysiak Kowalczyk
tel.: 41-37-41-241
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2013 r. pod numerem 93073-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (234kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6a (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6b (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 (160kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 (633.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (524.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 11 (518.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie danych z otwarcia ofert (363.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (542.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-05-29 09:43:58
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-05-29 12:02:52
Ostatnia zmiana:2013-06-25 13:45:19
Ilość wyświetleń:1851

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij