Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Modernizację sal lekcyjnych i wymianę stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie-etap I"

Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
w Stąporkowie
ul. 1-go Maja 18
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Modernizacja sal lekcyjnych i wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie-etap I

CPV:
45.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę remontowo-budowlaną
na obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł
( zadanie nr 1) oraz 100 000,00 zł ( zadanie nr 2).

b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
- Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w specjalności:
- elektrycznej
- konstrukcyjno-budowlanej.

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej).

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
zadanie nr 1 - od daty podpisania umowy do 10 sierpnia 2013,
zadanie nr 2 - od daty podpisania umowy do 10 września 2013


Osoba odpowiedzialna:
Dorota Sackiewicz

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego - sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie, ul. 1-go Maja 18

Oferty można składać do:
2013-06-07 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2013-06-07 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego - w budynku szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie, ul. 1-go Maja 18 - gabinet dyrektora

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia jest: Pani Dorota Sackiewicz Fax: (041) 374 10 18, e-mail: psp1_stk@wp.pl
Informacje można uzyskać w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2013 r. pod numerem 86349-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie Stąporków maj 2013 (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Stąporków maj (253.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar remont sufitów 2013 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR STOLARKA OKIENNA (254.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2013 (341kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wyników PSP 1 (136.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Prasał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-05-23 10:57:26
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-05-23 11:32:14
Ostatnia zmiana:2013-06-26 13:23:48
Ilość wyświetleń:1490

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij