Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "MŁODZI ODKRYWCY NAUKI" Etap III ETAP III

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niekłaniu Wielkim


Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEKŁANIU WIELKIM w ramach projektu "MŁODZI ODKRYWCY NAUKI"
ETAP III


CPV:
63511000-4 - organizacja wycieczek
63500000- 4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 -4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące :
a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268 ze zm. ) wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie że posiada aktualny wpis do rejestru. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie warunek musi spełnić Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania zezwolenia.
b/ posiadania wiedzy i doświadczenia : Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w w/w zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w w/w zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ )
c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum dwie osoby, które będą pełnić funkcję Kierownika wyjazdu i które ukończyły kurs kierowników wycieczek szkolnych lub posiadają uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001r. Nr 135 poz. 1516 )
d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy :
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów ;
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Składając ofertę wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania :
1) Następujące dokumenty i oświadczenia :
- oferta,
- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy ( załącznik Nr 2 do SIWZ) podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
2) Następujące dokumenty i oświadczenia :
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 3 do SIWZ)
- oświadczenie o aktualnym odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy PZP, albo informacja o tym, że nie wykonawca należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.)

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2013 r. poz. 231) tj. zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale 6 pkt 6.2 ppkt H, I, J, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)
2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert)
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5.1, 5.5.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty należy złożyć w takiej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)


Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia od dnia podpisania umowy.
Termin zakończenia do 30.06.2013r


Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Oferty można składać do:
2013-05-16 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-05-16 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
imię i nazwisko: Małgorzata Łysiak Kowalczyk
tel.: 41-37-41-241
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2013 r. pod numerem 180542-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (355.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz oferty (192kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - oswiadczenie_Wykonawcy (195.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - oswiadczenie_Wykonawcy (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - lista_podmiotow (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wykaz_osob (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz oferty KOREKTA (191.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - projekt umowy (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA TREŚCI (169kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-05-08 10:19:13
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-05-08 12:18:00
Ostatnia zmiana:2013-05-17 13:12:35
Ilość wyświetleń:2036

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij