Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdu do muzeum sztuki japońskiej "MANGGHA" w Krakowie dla uczniów ZSP Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "Wespół w zespół czyli pokoleniowy spacer po ścieżkach aktywności " część II

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wyjazdu do muzeum sztuki japońskiej "MANGGHA" w Krakowie dla uczniów Zespołu Szkól Publicznych Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "Wespół w zespół czyli pokoleniowy spacer po ścieżkach aktywności " część II

CPV:
63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
" III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 223 poz. 2268 ze zm. ) wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie że posiada aktualny wpis do rejestru. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie warunek musi spełnić Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania zezwolenia.metodą spełnia - nie spełnia.
" III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w w-w zakresie.
" III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w w-w zakresie.
" III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika wyjazdu i która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych lub posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001r. Nr 135 poz. 1516 ) metodą spełnia - nie spełnia.
" III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł ( słownie złotych : pięćdziesiąt tysięcy ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Oceny spełnienia w-w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
22.05.2013

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Boruń

Miejsce składania ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Oferty można składać do:
2013-04-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-04-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
- Małgorzata Łysiak Kowalczyk - tel. 041 37 41 241
- fax: 041 37-41-860
- e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
- Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30-15:30
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2013 r. pod numerem 158808 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (349kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (219kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiot zamówienia (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - formularz oferty-1 (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
link_zal._2-oswiadczenie_Wykonawcy (194.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
link_zal._3-oswiadczenie_Wykonawcy (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
link_Zal._4_-_lista_podmiotow (199.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
link_zal._5-_wykaz_osob (199.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - projekt umowy (2) (221.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (752.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:2013-04-22 13:59:58
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-04-22 14:00:04
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-04-22 15:22:50
Ostatnia zmiana:2013-05-07 13:51:28
Ilość wyświetleń:902

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij