Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na rozbudowę wodociągu komunalnego w miejscowości Stąporków przy ul. Miłej, Niekłańskiej i Piaskowej

Zamawiający:
Gmina Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków

Tytuł przetargu:
Rozbudowa wodociągu komunalnego w miejscowości Stąporków przy ul. Miłej, Niekłańskiej i Piaskowej

CPV:
45 00 00 00-7 Roboty budowlane
45 23 20 00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45 23 21 50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:- 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda, wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. b) siwz;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych .

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. c) i d) siwz.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) oraz dokumentu wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. b) siwz.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
30.10.2013r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2013-04-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-04-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię i nazwisko: Małgorzata Łysiak Kowalczyk
tel.: 41-37-41-241

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2013 r. pod numerem 147024 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (232.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1_5 (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6a (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6b (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 (22.6MB) Zapisz dokument  
załącznik nr 9 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 10 (826.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11decyzja o pozwoleniu na budowę - starosta (954.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 decyzja o pozwoleniu na budowę -wojewoda (689kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (626kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-04-15 14:11:33
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2013-04-15 14:48:58
Ostatnia zmiana:2013-05-10 10:18:12
Ilość wyświetleń:1474

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij