Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych

Zamawiający:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych


CPV:
90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych
o kodach:
170601 - materiały izolacyjne zawierające azbest,
170605- materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
Zgodnie z zapisami cyt. ustawy (art. 233 ust. 1), zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 2 lit. a) i b) niniejszej SIWZ;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu i transporcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 2 lit. a), c) niniejszej SIWZ;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VIII pkt 2 lit. a) niniejszej SIWZ;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VIII pkt 2 lit. a) niniejszej SIWZ;

Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 3 lit. a) i b) niniejszej SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
do 31.10.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Halina Zawada

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2013-04-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-04-15 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
imię i nazwisko: Halina Zawada tel. 41-37-43-227

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2013 r. pod numerem 133778-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (251kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1006kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (231.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (535kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Halina Zawada
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-04-05 13:07:36
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-04-05 15:06:25
Ostatnia zmiana:2013-04-16 10:45:35
Ilość wyświetleń:2851

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij