Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

Zamawiający:
Gmina Stąporków

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Stąporków" UDA-POKL.09.01.02-26-282/10-00

CPV:
39162100-6, 32322000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Zgodnie z zapisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1) a-d) winien spełniać co najmniej z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2) Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca wykaże brak podstaw
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


Termin realizacji:
30 dni

Osoba odpowiedzialna:
Renata Sidor

Miejsce składania ofert:
GMINA STĄPORKÓW
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A
pok. nr 20 Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-03-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-03-18 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
GMINA STĄPORKÓW
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 A
pok. nr 10 sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Renata Sidor, mail. promocja@staporkow.pl, Tel. 535 600 509

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2013 r pod numerem 83126-2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

SWIZ - INDYWIDUALIZACJA (32.9kB) Zapisz dokument  
załącznik 1 formularz ofertowy 2013 (655.6kB) Zapisz dokument  
załącznik 1A - FORMULARZ CENOWY (43.7kB) Zapisz dokument  
załącznik 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (649kB) Zapisz dokument  
załącznik 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (649.3kB) Zapisz dokument  
załącznik 3A Oświadczenie osoba fizyczna (649.8kB) Zapisz dokument  
załącznik 4 Informacja o podwykonawcach (651.7kB) Zapisz dokument  
załącznik 5 wzór umowy pomoce dydaktyczne Prawnik (701kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 5A wzór umowy sprzęt komputerowy i multimedialny Prawnik (701kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia 2013 (46.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 7 wzór pełnomocnictwa (420.7kB) Zapisz dokument  
skan20130228_00002 (729.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie do specyfikacji (227.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (723.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (524.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Sidor
Data utworzenia:2013-02-28 13:28:57
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-02-28 13:29:09
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-02-28 14:04:08
Ostatnia zmiana:2013-04-29 13:48:21
Ilość wyświetleń:1236

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij