Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę oświetlenia drogowego na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacją BIOZ...

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
26-220 Stąporków
Ul. Piłsudskiego 132 A


Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na budowę oświetlenia drogowego na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacją BIOZ i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania nr 1 w msc. Czarna, zadania nr.2 w msc. Kamienna Wola, zadania nr 3 w msc. Wielka Wieś ul. Szkolna i Sitowa, zadania nr 4 w msc. Stąporków ul. 1000-lecia, zadania nr 5 w msc. Gosań

CPV:
71 00 00 00 -8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1 Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.
1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie prace projektowe z zakresu oświetlenia drogowego o wartości nie mniejszej niż 20.000 brutto każda.
b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Wykonawca winien wykazać, osoby( co najmniej jedna osobę), która/e będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
1.5 Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1.7 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) Warunki określone w pkt.1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt. 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.1 Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia.
a) oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 ustawy PZP.,
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ( określone w warunku 1.4 b) SIWZ,
c) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie ( wg wzoru- zał.),
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, ( wg. wzoru zał. 2).
W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do stwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek, o których mowa w pkt. 1.2 c, 1.4 b)
2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego , że Wykonawca niw zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3 Inne dokumenty które winien załączyć Wykonawca.
a) Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" , którego wzorzec przedstawiono w rozdziale "D" niniejszej SIWZ ,
b) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
c) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający , że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
2.5 W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez uprawnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
2.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt.2.2 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę ( uczestnika oferty wspólnej).
2.7 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
3.1.Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Faks - /41/3742860
3.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Pytania powinny być sformułowane na piśmie (list,fax.) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust.1 ustawy.
3.3 Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3.6 Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


Termin realizacji:
do 30.10.2013 r. z wyjątkiem zadania nr 4, które należy zrealizować do 30.07.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2013-02-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-02-27 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoba upoważniona do porozumiewnia się z wykonawcami:
Zdzisława Bartosińska - tel./41/3743225, fax. /41/3741860
Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu 7:30 do 15:30.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2013 r pod numerem 66238 - 2013


Firmy uczestniczące

Załączniki

warunki techniczne oswietlenie (539kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (271kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (835kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-02-18 12:28:45
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-02-18 12:49:32
Ostatnia zmiana:2013-03-04 14:24:43
Ilość wyświetleń:1001

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij