Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie części działek o nr. ewid. 5478/7, 5478/1, 5478/6 położonych w Stąporkowie przy ul. 1000 lecia polegające na: rozbiórce istniejących obiektów i budowie obiektów małej architektury...

Zamawiający:
GMINA STĄPORKÓW
26-220 Stąporków
Ul. Piłsudskiego 132 a


Tytuł przetargu:
"Zagospodarowanie części działek o nr. ewid. 5478/7, 5478/1, 5478/6 położonych w Stąporkowie przy ul. 1000 lecia polegające na: rozbiórce istniejących obiektów i budowie obiektów małej architektury z ogrodzeniem wewnętrznym, boiska do siatkówki, koszykówki, skatepark oraz utwardzenie działki - ciąg pieszy- zgodnie z projektem zagospodarowania".

CPV:
36500000-6, 45100000-8, 45212200- 8, 45342000-6, 45233200-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych , osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP dotyczące:
a)posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

1.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabawo wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł..
b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności: - konstrukcyjno budowlanej; Każda wskazana osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej).

1.5 Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

1.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.7. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) Warunki określone w pkt.1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt.1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

2.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 ustawy PZP,
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w warunku w pk.1.4 litera b SIWZ,
c) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięiu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( wg wzoru zał. nr 1).
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, ( wg wzoru nr 2).

2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp,
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Inne dokumenty które winien załączyć Wykonawca
a) wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY", którego wzorzec przedstawiono w rozdziale "D" niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów; niezależnie od charakteru prawnego łączących go z inni stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
c) kosztorys ofertowy - ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy wszelkie błędy wynikające z w/w dokumentu nie będą miały wpływu na ocenę oferty,
d) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną poprzez ustanowienie lidera do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

2.4. W celu potwierdzenia , że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: do oferty należy dołączyć:
a) zdjęcia obiektów małej architektury wykonane przez Wykonawcę .

2.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2.2 b,c,d przedkłada:
Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.2.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

2.8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez uprawnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

2.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt.2.2 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę ( uczestnika oferty wspólnej).

2.10. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo terminu składania ofert.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

3.1 Wszelkie oświadczenia ( za wyjątkiem oświadczeń określonych w punkcie 2), wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem .W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Faks - /041/ 3741860

3.2 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Pytania powinny być sformułowane na piśmie (list, fax.) opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i składane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi na tak złożone zapytania zostaną udzielone nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust.1 ustawy Pzp.

3.3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zostaną one także zamieszczone na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.


Termin realizacji:
do dnia 24.06.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2013-03-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-03-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie
26-220 Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
pokój nr 10 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Zdzisława Bartosińska - inspektor , tel. /41/3743225.
Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2013 r pod numerem 65938 - 2013 .


Firmy uczestniczące

Załączniki

projekt plac zabaw w staporkowie szkic1 (423.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt plac zabaw w staporkowie (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (199.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie (191.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
poprawny przedmiar robot-plac zabaw (672.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (309.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-02-18 12:19:02
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2013-02-18 12:50:33
Ostatnia zmiana:2013-03-06 08:48:44
Ilość wyświetleń:1519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij