Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "Młodzi odkrywcy nauki" Etap II

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niekłaniu Wielkim
ul. Szkolna 4


Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEKŁANIU WIELKIM w ramach projektu "MŁODZI ODKRYWCY NAUKI"
ETAP II


CPV:
63511000-4 - organizacja wycieczek
63500000- 4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże oświadczenie, iż posiada ważny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 wraz z póź. zm.).

2.posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie 1 usługę polegającą na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wycieczki ,kolonie letnie, zimowe, zielona szkoła, obozy) o wartości min. 50 000 zł brutto lub minimum 2 usługi polegające na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wycieczki , kolonie letnie, zimowe, zielona szkoła, obozy) o wartości równej lub przekraczającej 25 000 zł brutto każda.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 2 autokarami (w tym jednym zastępczym) wysokiej klasy LUX (wc, video, klimatyzacja), które muszą być dopuszczone do ruchu drogowego, posiadać aktualne badania techniczne, aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz Protokół z kontroli autokaru wystawiony w dniach ich użytkowania do przewozu uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- 4 kierowcami- posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami prawo jazdy kat. D;
- 2 osobami odpowiedzialnymi za podróż i pobyt uczniów.
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień otwarcia ofert.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów przedstawił dokumenty określone Rozdziale V pkt 6 SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1. i 2. Rozdziału III SIWZ będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ wg formuły: "spełnia - nie spełnia".

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ wg formuły: "spełnia - nie spełnia".


Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w miesiącu od marca do końca kwietnia 2013 roku

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4 26 -220 Stąporków, sekretariat

Oferty można składać do:
2013-02-21 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2013-02-21 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4 26 -220 Stąporków, świetlica

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Małgorzata Łysiak Kowalczyk - tel. 041 37 41 241
fax: 041 37-41-860
e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Zamieszczono Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 60300 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013 na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Stąporkowie i tablicy ogłoszeń i na stronie www.zspnieklan.szkolnastrona.pl


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (216kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (761.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (752.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2013-02-13 14:59:30
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2013-02-13 15:21:36
Ostatnia zmiana:2013-03-01 11:50:26
Ilość wyświetleń:1230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij