Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy węgla "Eko-Ret" w ilości 155 ton do Ośrodków Zdrowia w Krasnej, Błaszkowie i Niekłaniu Wielkim w Gminie Stąporków

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Tytuł przetargu:
Sukcesywne dostawy węgla -Eko-Ret- w ilości 155 ton do
Ośrodków Zdrowia w Krasnej, Błaszkowie i Niekłaniu Wielkim w Gminie
Stąporków


CPV:
09.11.10.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku (zał. Nr 3)
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodną z ustawą. 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o analizę złożonego przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie analizy dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
12 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Maria Polakowska

Miejsce składania ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Słowackiego 2, 26-220 Stąporków - Pokój Księgowej.

Oferty można składać do:
2013-01-23 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2013-01-23 godz: 14:30

Miejsce otwarcia ofert:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Słowackiego 2, 26-220 Stąporków - Pokój Administracji

Kryteria wyboru:
najnizsza cena

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych przedmiotu przetargu jest:
Ewelina Dmuchowska
(041) 374 01 06 w godzinach urzędowania
fax. (041) 374 12 18 w godzinach urzędowania
lub na adres e-mail: ewelinad79@wp.pl
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2013 pod numerem ogłoszenia 18724 - 2013;


Firmy uczestniczące

Załączniki

__bzp 0głoszenie o zmówieniu (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ węgiel 2013 (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 1 formularz ofertowy (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał 2 formularz cenowy (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał4 istotne postanowienia umowy 2013 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki 3i 3Aoświdczenia (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (292.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Polakowska
Data utworzenia:2013-01-14 13:46:01
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2013-01-14 13:46:13
Opublikował:Dorota Łukomska
Data publikacji:2013-01-14 14:28:38
Ostatnia zmiana:2013-01-24 11:04:13
Ilość wyświetleń:1213

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij