Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów żywnościowych i usług cateringowych dla uczniów Zespołu Szkól Publicznych Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "Wespół w zespół czyli pokoleniowy spacer po ścieżkach aktywności

Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEKŁANIU WIELKIM
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych i usług cateringowych dla uczniów Zespołu Szkól Publicznych Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu „Wespół w zespół czyli pokoleniowy spacer po ścieżkach aktywności ” częśćII

CPV:
15.00.00.00-8, 55.24.00.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. VI pkt 2 lit. a) niniejszej siwz;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. VI pkt 2 lit. a) niniejszej siwz.
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wymienionego w rozdz. VI pkt 3 lit. a) oraz właściwego dokumentu spośród wymienionych w rozdz. VI pkt 3 lit. b) niniejszej siwz.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków opisanych w powyższych punktach 1 i 2 - nie później niż na dzień składania ofert.


Termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w miesiącu od stycznia do końca czerwca 2013 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Pokusa

Miejsce składania ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Oferty można składać do:
2013-01-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-01-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sekretariat - Zespółu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4, 26-220 Stąporków

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest:
Małgorzata Łysiak Kowalczyk – tel. 041 37 41 241
fax 041 37-41-860
e-mail: malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 730-1530
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2012 pod numerem ogłoszenia:523254 - 2012;


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (205.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (981.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (178.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr_2-1 (177.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr_3-1 (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr_3a (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (556kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-12-21 08:13:57
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-12-21 11:57:32
Ostatnia zmiana:2013-01-03 09:27:55
Ilość wyświetleń:962

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij