Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "Młodzi odkrywcy Nauki" Etap I

Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim

Tytuł przetargu:
Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Niekłaniu Wielkim w ramach projektu "Młodzi odkrywcy Nauki" Etap I

CPV:
63.51.10.00-4, 63.50.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
" III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
" koncesję, zezwolenie lub licencję
" wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
" wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
" III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
" aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
" aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
" aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


Termin realizacji:
listopad 2012r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak - Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4
26-220 Stąporków


Oferty można składać do:
2012-10-16 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2012-10-16 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Szkół Publicznych w Niekłaniu Wielkim ul. Szkolna 4
26-220 Stąporków


Kryteria wyboru:
cena 80%
atrakcyjność wycieczki pierwszej - 10%
atrakcyjność wycieczki drugiej - 10%


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoba do kontaktu z wykonawcami - Małgorzata Łysiak - Kowalczyk tel. 413741241
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.10.2012 pod numerem ogłoszenia: 385996 - 2012;


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie (202.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (371kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - formularz oferty-1 (188kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - oświadczenie o_spełnieniu warunków udziału w_postępowaniu-1 (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do_wykluczenia (172kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - wykaz usług (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 5 - projekt umowy (2) (225kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 - wykaz osób (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie treści SIWZ (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Otwarcie ofert - zestawienie danych - Niekłań Wielki (354.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty - Niekłań Wielki (874.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarek Młodawski
Data wprowadzenia:2012-10-08 12:43:24
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-10-08 15:20:29
Ostatnia zmiana:2012-10-23 11:27:27
Ilość wyświetleń:1194

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij