Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie przy ul. 1 Maja 18

Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1-go Maja 18, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie

Tytuł przetargu:
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie przy ul. 1 Maja 18

CPV:
45000000-7 roboty budowlane

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
a) posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
1.3 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału:
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca winien wskazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektów użyteczności publicznej w tym (roboty instalacyjne wod- kan., elektryczne, ogólnobudowlane) o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto.
b) Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca winien wykazać, osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych;
- elektrycznej;
- konstrukcyjno-budowlanej.

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej).

1.5. Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
1.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1.8 Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
a) Warunki określone w pkt 1.2 muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt 1.3 musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.


Termin realizacji:
nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Sackiewicz

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie,
ul. 1-go Maja 18


Oferty można składać do:
2012-08-02 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2012-08-02 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Budynek szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie,
ul. 1-go Maja 18
Gabinet dyrektora


Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto - znaczenie 90 %
Termin - znaczenie 10 %


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Pani Dorota Sackiewicz
Fax: (041) 374 10 18, 604 623 556
e-mail: psp1_stk@wp.pl lub dorsac@onet.eu.
Informacje można uzyskać w godzinach od 7.00 do 15.00
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2012 r pod numerem 156259 - 2012


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (271kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14 001 do STTWiOR wod kan (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacj techniczna elektryka Stąporków (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja budowlana Stąporków (250kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania (205.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacje wod kan (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzup. przed. rob. elektr. str. 1 (644.2kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzup. przed. robot elektr. str. 2 (171.6kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (119.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Prasał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-07-18 09:45:46
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-07-18 12:47:13
Ostatnia zmiana:2012-08-03 12:21:31
Ilość wyświetleń:1181

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij