Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie"

Zamawiający:
Gmina Stąporków
Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków


Tytuł przetargu:
Przebudowa dachu i zagospodarowanie budynku przy Placu Wolności 14 w Stąporkowie

CPV:
45.45.30.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.spełnia /nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie) - za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane w tym dachowe o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, spełnia /nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy) - za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; spełnia /nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-nie dotyczy


Termin realizacji:
do 30 października 2012r.

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2012-07-03 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2012-07-03 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 10 - Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Małgorzata Łysiak – Kowalczyk
Tel. (0-41) 37 41 241 fax (0-41) 37 41 860 e-mail malgorzata.lysiak.kowalczyk@staporkow.pl
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2012 r pod numerem 207972-2012.


Firmy uczestniczące

Załączniki

specyfikacja SIWZ - przebudowa dach (446.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 2 (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 3 (243.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 4 (158.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 5 (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 6 (96.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 7 (117.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 Projekt umowy (205.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - PRZEDMIAR (417.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 10 - STWIOR (332kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 11 (5.1MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ (757.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (220.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Łysiak - Kowalczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-06-19 08:32:13
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-06-19 10:04:52
Ostatnia zmiana:2012-07-10 13:33:16
Ilość wyświetleń:1889

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij