Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacją BIOZ, studium wykonalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę

Zamawiający:
Gmina Stąporków z siedzibą:
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 a


Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na aktualnych podkładach geodezyjnych wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacją BIOZ, studium wykonalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę: na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej 2 o przepustowości Q śr.d = 2500 m3/d – dostosowując ją do przepisów krajowych jak i unijnych z zakresu m.in. ochrony środowiska i budownictwa

CPV:
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
I. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
II. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
I. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno świadczenie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q śr.d = 2500 m3/d .
III. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku:
III. 1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń*,
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń*,
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń*,
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń*,
UWAGA:
* zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w
uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
* samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. In. W ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz.304)
IV. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
V. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt. II musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składający ofertę wspólną,
b) warunek określony w pkt. III 1 a, b, c, d, mogą spełniać łącznie wszyscy Partnerzy składający ofertę wspólną,
c) warunek określony w pkt.V musi spełnić każdy z Partnerów składających ofertę wspólną.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia”, na podstawie odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI.


Termin realizacji:
30 września 2013r

Osoba odpowiedzialna:
Zdzisława Bartosińska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 20 - sekretariat


Oferty można składać do:
2012-05-15 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2012-05-15 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Stąporkowie,
pokój nr 10 - Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami:
Zdzisława Bartosińska – Wydział Budownictwa i Inwestycji,
tel. /41/3743225 w godz. od 7:30 – 15:30.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2012 r pod numerem 99755-2012.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (353.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis koncepcja Stąporków (645.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS. NR 1 (390.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS. NR 2 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS. NR 3 (238.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS. NR 4 (164.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS. NR 5 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS. NR 6 (289.8kB) Zapisz dokument  
opinia oczyszczalnia (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie treści SIWZ (250.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (977.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zdzisława Bartosińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Kozakiewicz
Data wprowadzenia:2012-05-07 09:27:13
Opublikował:Wojciech Ślefarski
Data publikacji:2012-05-07 09:50:20
Ostatnia zmiana:2012-06-01 14:16:30
Ilość wyświetleń:1478

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij